REGULAMIN VOUCHERA TURYSTYCZNEGO

§ 1 Ogólne warunki

1.Vouchery Turystyczne uprawniają do zakupu imprez turystycznych świadczonych przez touroperatorów, dostępnych w ofercie Nowy Juventur Sp. z o. o.


2. Wystawcą Voucherów Turystycznych jest Nowy Juventur Sp. z o.o. z siedzibą 61-778 Poznań, Ślusarska 15.

3. Wystawca Voucherów Turystycznych każdorazowo może dokonać wyłączenia określonych ofert z listy imprez turystycznych, które mogą być opłacone Voucherami Turystycznymi.

4. Nabywcą Voucherów jest Beneficjent.

5. Beneficjent jest zobowiązany przekazać Wystawcy Vouchera dane osób, którym przekazuje Voucher, i które będą realizowały voucher turystyczny.

§ 2 Ważność i realizacja

1. Vouchery Turystyczne są ważne zgodnie z datą ważności.

2. Data ważności Voucherów Turystycznych każdorazowo jest umieszczona na Voucherze Turystycznym bądź określa umowa z Beneficjentem.

3.Podczas trwania ważności Vouchera Turystycznego należy dokonać rezerwacji imprezy
turystycznej. Realizacja imprezy turystycznej może nastąpić po terminie ważności Voucherów.


4. Po upływie daty ważności Vouchery Turystyczne nie mogą zostać zrealizowane.


5. Jeżeli Vouchery Turystyczne nie zostały wykorzystane przed upływem ich terminu ważności z winy Beneficjenta tj. Nabywcy Vouchera, Vouchery takie uważane są za nieważne i nie mogą być realizowane.

6. Vouchery Turystyczne nie mogą być zamienione na gotówkę, nie ma również możliwości
wydawania reszty w gotówce, przelewem lub w innej formie pieniężnej.

7. Jeśli wartość imprezy turystycznej jest niższa od wartości Vouchera, kwotę będącej różnicą, Beneficjent Vouchera nie będzie mógł wykorzystać przy płatności za kolejną imprezę turystyczną.


8. Jeśli wartość zarezerwowanej imprezy jest wyższa od wartości Vouchera, Beneficjent Vouchera dopłaca różnicę przelewem.

§ 3 Sposób realizacji

1.Voucher Turystyczny można zrealizować:

a) Dzwoniąc pod numery tel. 61 851 35 14/733 513 514 lub 500 523 524
b) Odwiedzając salon sprzedaży w Poznaniu przy ul. Ślusarskiej 15
c) Drogą mailową pod adresem: biuro@juventur.poznan.pl

2. Po wyborze oferty Beneficjent Vouchera dopełnia wszelkich formalności zgodnie z zasadami rezerwacji imprez turystycznych (podpisanie umowy oraz warunków uczestnictwa w imprezie turystycznej).

3. Vouchery Turystyczne mogą zostać przyjęte w ramach płatności zaliczki lub wpłaty pozostałej części za imprezę turystyczną.

4. W dniu dokonania rezerwacji Beneficjent Vouchera Turystycznego zobowiązany jest przesłać mailem na adres elektroniczny kopię posiadanego Vouchera.

5. Oryginał Vouchera musi być dostarczony przez Beneficjenta do salonu sprzedaży w Poznaniu przed potwierdzeniem rezerwacji imprezy turystycznej.

6. Po otrzymaniu Vouchera i dokonaniu pozytywnej weryfikacji przez Wystawcę, a w razie
konieczności także po uiszczeniu opłaty uzupełniającej cenę imprezy, usługę uznaje się za
opłaconą. Beneficjent otrzymuje potwierdzenie dokonania rezerwacji.

7. Datą realizacji Vouchera Turystycznego jest dzień dokonania rezerwacji imprezy turystycznej.


8. Jeżeli Beneficjent posiada więcej Voucherów Turystycznych istnieje możliwość ich łączenia do wykorzystania na jedną imprezę turystyczną.

9. Vouchery można łączyć tylko jeśli należą do jednego Beneficjenta.

§ 4 Rezygnacja z imprezy turystycznej

1. Rezygnacja przez Beneficjenta Vouchera Turystycznego z zakupionej imprezy turystycznej wymaga pisemnego oświadczenia.

2. W przypadku gdy Beneficjent Vouchera Turystycznego w okresie jego ważności:

a. rezygnuje z uczestnictwa w imprezie turystycznej, która częściowo lub w całości zostałaopłacona Voucherami Turystycznymi

b. nie rozpocznie imprezy turystycznej opłaconej częściowo lub w całości Voucherami
Turystycznymi z powodów niezależnych od Biura Nowy Juventur lub touroperatorów będących partnerami Juventuru, Beneficjentowi przysługuje zwrot Vouchera Turystycznego o wartości uwzględniającej potrącenie przez Wystawcę Vouchera kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej w wysokości określonej zgodnie z ogólnymi warunkami świadczenia usług turystycznych przez touroperatora organizującego imprezę turystyczną objętą dokonaną rezerwacją.


3. Vouchery Turystyczne zwrócone Beneficjentowi po potrąceniu, zachowują pierwotny termin ważności.

4. W przypadku, kiedy Beneficjent Vouchera Turystycznego zrealizowanego w okresie ważności Vouchera, rezygnuje z imprezy turystycznej po upływie terminu ważności Voucherów, Nowy Juventur nie zwraca Posiadaczowi zrealizowanych Voucherów ani ich wartości.


5. W przypadku, kiedy Beneficjent Vouchera Turystycznego nie rozpoczął imprezy turystycznej opłaconej częściowo lub w całości Voucherem Turystycznym z powodu odwołania wyjazdu  przez Organizatora Beneficjentowi Vouchera zwracane są Vouchery o wartości odpowiadającej wartości zrealizowanych Voucherów Turystycznych.

6. Zwroty Vouchera Turystycznego w sytuacji rezygnacji z imprezy turystycznej opłaconej
częściowo lub w całości Voucherem Turystycznym odbywają się tylko i wyłącznie Voucherami Turystycznymi.


§ 5 Reklamacje

1. Reklamacje z tytułu imprez turystycznych zakupionych za pośrednictwem Wystawcy, Beneficjenci Vouchera Turystycznego winni składać zgodnie z aktualnie obowiązującymi ogólnymi warunkami świadczenia usług turystycznych organizatora imprezy turystycznej, którą wykupili.

§ 6 Klauzula o danych osobowych

1. Beneficjent Vouchera Turystycznego wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Wystawcę Vouchera Turystycznego w celach marketingowych i do realizacji imprezy turystycznej.


§ 7 Postanowienia końcowe

1.Beneficjent Vouchera Turystycznego oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje treść regulaminu realizacji Vouchera Turystycznego, który jest integralną częścią realizacji usług płaconych voucherem turystycznym.